Partnerská predajňa

Valchovnícka 16

945 05 Komárno

Otváracia doba

Po - Pi

So

9:00 - 17:00

9:00 - 12:00

Hladať 0

Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVOD

Na týchto stránkach je prevádzkované internetové zlatníctvo Korai.sk ponúkajúce predaj vybraného spotrebného tovaru. Prevádzkovateľom Korai.sk a dodávateľom ponúkaného tovaru je spoločnosť KORAI s.r.o., so sídlom  Považská 191/1, 945 01 Komárno, IČO: 50 706 748, DIČ: 2120430191, IČ DPH: SK2120430191, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42519/N, prevádzka Považská 191/1, 945 01 Komárno. Prevádzkovateľ je platcom DPH. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra.

II. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

1. predávajúci:

KORAI s.r.o.
so sídlom Považská 191/1
945 01 Komárno

IČO: 50 706 748
DIČ: 2120430191
IČ DPH: SK2120430191
zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42519/N
prevádzka Považská 191/1, 945 01 Komárno
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK43 1100 0000 0029 4203 4465
SWIFT: TATR SK BX

2. kupujúci:

Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia), ktorý má možnosť objednať si produkty na stránke prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na stránkach korai.sk

III. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné

Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny a pod. v objednávke kupujúceho.

IV. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Potvrdenie prijatej objednávky Vám systém zašle automaticky e-mailom. V deň odoslania zásielky budete o tom taktiež informovaný e-mailom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. V prípade nejakých komplikácií Vás budeme samozrejme kontaktovať.

V. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY

Predávajúci je povinný v zmysle zákona dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak je objednaný tovar zaplatený, alebo objednaný na dobierku a nachádza sa na sklade, je tovar expedovaný do 1 pracovného dňa. Tovar sa doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., ktorá tovar doručí v lehote 1 pracovného dňa od jeho prevzatia od predávajúceho.

VI. SPÔSOB PLATBY ZA TOVAR

Tovar je možné objednať si na dobierku, t.j. za objednaný tovar sa platí pri prevzatí. Sumu za objednaný tovar môžete uhradiť aj prevodom na náš bankový účet. Údaje k platbe budú uvedené v zálohovej faktúre, ktorá Vám bude e-mailom doručená spolu s potvrdením o prijatí objednávky. Originálna faktúra v tlačenej forme bude pri každej objednávke doručená spolu s tovarom. Faktúra zároveň slúži aj ako dodací a záručný list.

VII. POPLATKY ZA DORUČENIE A BALENIE TOVARU

Všetok objednaný tovar nad 50,- EUR je v rámci SR doručovaný bezplatne. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky za poštovné a balné! Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Všetky ceny sú konečné. Výnimkou je len spôsob doručenia kuriérom na adresu, kde je príplatok 2€ a doručenie do zahraničia. Všetky poplatky za doručenie sú uvedené v objednávkom formulári. V prípade neprevzatia dobierkovej zásielky vznikne odosielateľovi nárok na náhradu poštovných a balných nákladov.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA

Kupujúci je oprávnený prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia je dopravca povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť záznam Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci, resp. je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného Zápisu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku bude možné uznať , len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Záruka:
Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

IX. REKLAMÁCIE

Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka, taktiež i zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu. Adresy a telefónne čísla nájde kupujúci v sekcii Kontakt na internetovej stránke www.korai.sk.

Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presný popis škody a musí byť doručená prevádzkovateľovi.

Ku každému tovaru je priložená faktúra. Faktúra slúži zároveň ako záručný list. Tovar musí byť na reklamáciu odoslaný s pripojenou kópiou faktúry a presným popisom predmetu reklamácie.

Ak zistí kupujúci/odberateľ akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), uplatní si reklamáciu bez zbytočného odkladu písomne, telefonicky, či e-mailovou správou adresovanou predajcovi. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa riziku, že mu neskoršia prípadná reklamácia bude odôvodnene zamietnutá. Reklamovaný tovar zákazník doručí osobne alebo pošle na adresu:

KORAI s.r.o.
Považská 191/1
945 01 Komárno

Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

odovzdaním opraveného tovaru
výmenou tovaru
vrátením kúpnej ceny tovaru
vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
vrátením kúpnej ceny za tovaru.

Predávajúci po vybavení reklamácie zašle tovar na svoje náklady na adresu spotrebiteľa.

Záruka sa nevzťahuje na:

vady zapríčinené nešetrným používaním,
nesprávnym použitím výrobku,
mechanickým poškodením.

Postup pri reklamácii:                                                                                        

Informujte nás najprv o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.

Tovar zašlite na našu adresu. Odporúčame tovar poistiť.  Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a tovar mu bude spolu s reklamačným protokolom doručený doporučenou poštou.

X. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku kedykoľvek. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.

XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho, e-mailom na adrese info@korai.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Tovar, ktorý je objednaný na zákazku, podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, kde sa platí záloha do výroby (ako sú hlavne snubné prstene, prstene, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade) nie je možné vrátiť z dôvodu, že sa objednávajú a vyrábajú priamo pre daného zákazníka a mi ich nemáme šancu ďalej predať. Rovnako všetky tovary ozdobené gravírovaním podľa požiadaviek spotrebiteľa sú klasifikované ako tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a kupujúci v takýchto prípadoch taktiež nemôže v súlade s vyššie uvedeným zákonom odstúpiť od zmluvy.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať predávajúcemu na adresu:

KORAI s.r.o.
Považská 191/1
945 01 Komárno

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Kupujúcemu  bude vrátená kúpna cena prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou v zmysle zákona najneskôr do 14 dní. Uvedené je predávajúci povinný splniť, ak spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Ustanovenia článku týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a)  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

XII. MIERY A VÁHY UVÁDZANÉ PRI DANOM PRODUKTE

Všetky miery produktu sú merané v najhrubšom a najširšom mieste šperku. Predávajúci nie je zodpovedný za nesprávne pochopenie tohto meracieho systému. Váhy zlatých šperkov sa zaokrúhľujú matematicky na 0,05g.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 17.02.2017

Copyright© – všetky práva vyhradené

Všetky texty a obrázky použité na stránke www.korai.sk sú právne chránené a ich použitie vyžaduje súhlas prevádzkovateľa. Internetový obchod našej spoločnosti je pripravovaný najväčšou pozornosťou, napriek tomu Vám nemôžeme zaručiť bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií.

Vyhradzujeme si právo meniť obsah nášho e-shopu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.